Všeobecné podmienky používania týchto internetových stránok, zásady ochrany súkromia a používanie súborov „cookies

OBCHODNÉ PODMIENKY

lojalitného klubu spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
(ďalej len ako „Obchodné podmienky“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na dodávky tovaru v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom lojalitného klubu spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO 31 648 479, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 104 14/P (ďalej v texte ako „Pivovar“) na internetovej stránke http://www.lojalitnekluby.prazdroj.sk, a bližšie upravujú práva a povinnosti dodávateľa Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. a odberateľa, ktorým je člen lojalitného klubu – ďalej len ako „Partner“ pri výbere tovarov z uvedenej internetovej stránky v rámci lojalitného klubu.
2. Kontaktné údaje Pivovaru: Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., sídlo: Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, Email: lojalitnekluby@prazdroj.sk, Tel .: +421 (0) 911 710 687.
3. Pivovar za účelom organizácie a obstarania tovarov pre lojalitný klub používa ako svojho dodávateľa spoločnosť: max promotion, s.r.o., sídlo: Letná 8, Bratislava, PSČ: 831 03, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 68200/B.
4. Partner – je adresátom a odberateľom tovarov, za splnenia podmienok účasti v lojalitnom klube, ide o podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu), ktorá pri odbere tovarov z lojalitného klubu v zmysle týchto Obchodných podmienok koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti; ide o vyhradený okruh osôb v zmysle podmienok lojalitného klubu.
5. Partner pri zadávaní a poslaní objednávky potvrdzuje, že sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil, vyjadruje s nimi súhlas a berie na seba záväzok ich v plnej miere rešpektovať.

II. PREDMET DODÁVKY
1. Predmetom dodávky je tovar z ponuky tovarov lojalitného klubu Pivovaru, ktorý je dostupný a môže byť dodaný.
2. Označenie tovaru alebo služby a opis ich hlavných vlastností je uvedený u každej položky v internetovom obchode v ponuke Pivovaru. Obrázky znázorňujúce niektoré druhy tovarov môžu mať ilustratívny charakter a nemusia úplne zodpovedať skutočnosti.

3. Pivovar má právo odmietnuť objednávku, ak zistí, že Partner nesplnil podmienky lojalitného klubu a/alebo neboli mu priznané body lojalitného klubu, ktoré sa vyžadujú pre dodanie tovaru.

III. OBJEDNÁVKA A DODÁVKA TOVARU
1. Tovar je možné objednávať iba prostredníctvom formulárov lojalitného klubu Pivovaru. Iba riadne vyplnená objednávka obsahujúce všetky predpísané náležitosti je považovaná za platnú. Pred zaslaním objednávky je Partnerovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.
2. Pivovar nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby a omyly v objednávke zo strany Partnera. Pivovar je oprávnený odmietnuť objednávku, ktorá bola zaslaná s dodatkom alebo odchýlkou predstavujúcou zmenu ponuku tovaru.
3. Partner obdrží informáciu o plnení objednávky informatívnym e-mailom na e-mailovú adresu zadanú Partnerom pre tento účel.
4. Pivovar si vyhradzuje právo požiadať Partnera o prípadnú písomnú autorizáciu objednávky. Pre väčšie objednávky tovaru, ako je obvyklé množstvo (tj. pri textile a ostatných predmetoch viac ako 5 ks, pri pohároch nad 20 ks), je nevyhnutné zistenie dostupnosti tovaru a výslovné potvrdenie dodávky zo strany Pivovaru.
5. Ak je tovar skladom, bude doručený spravidla do 14 pracovných dní. V prípade objednania tovaru, ktorý nie je na sklade (prispôsobenie tovaru na mieru podľa určenia Partnera – v rámci definovaných možností úpravy tovaru), bude termín dodania dojednaný dohodou medzi Pivovarom a Partnerom, okrem iného s ohľadom na možnosti výrobcu resp. dodávateľa tovaru. Partner bude o možnom dátume dodávky tovaru, ktorý nie je na sklade vyrozumený najneskôr 3. pracovný deň po dni podania objednávky.
6. Miestom dodania tovaru je adresa doručenia uvedená Partnerom v objednávkovom formulári.
7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Partnera jeho prevzatím.
8. Partner je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu miesta, na ktoré má byť tovar dodaný (miesto doručenia). V prípade, že Partner neprevezme tovar pri dodaní alebo je v omeškaní, Pivovar má právo tento tovar umiestniť na príslušné ODC Pivovaru pod ktoré Partner podľa určenia Pivovaru spadá a tovar mu bude doručený prostredníctvom obchodného zástupcu Pivovaru.
9. Doprava tovaru a jeho dodanie bude zabezpečovaná spoločnosťou max promotion, s.r.o., a to aj za využitia externých prepravcov. Cena za dopravu je súčasťou ceny tovaru.
10. Pivovar si vyhradzuje právo určiť, popr. zmeniť spôsob prepravy (dopravcu), a to s ohľadom na objem, hmotnosť dodávky a bezpečnosť dopravy.

IV. CENA TOVARU
1. Cenou tovaru sa rozumie cena v BODOCH uvedená u jednotlivého tovaru v internetovom obchode. Zobrazením nových cien tovaru v internetovom obchode sa predchádzajúce ceny tovaru stávajú automaticky neplatnými, s výnimkou tovaru objednaného Partnerom ešte za platnosti ceny pôvodnej. Cena tovaru zahŕňa náklady na jeho balenie (balné) a dopravu.
2. Spôsoby platby kúpnej ceny je nasledovný: Partner za tovar „zaplatí“ bodmi, ktoré v rámci lojalitných klubov získal za objednanie vybraných produktov z portfólia spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s..
3. V prípade vrátenia tovaru a uznanej reklamácie Pivovar Partnerovi body predstavujúce cenu tovaru pripíše na účet Partnera.

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIE
1. Záručná doba na tovar je zhodná s dátumom uvedenom na obale tovaru.
2. Partner je povinný bezprostredne po dodaní tovaru si tento prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať Pivovar o prípadných zistených vadách. V prípade ak Partner zistí akékoľvek nezhody medzi tým, čo bolo v potvrdenej objednávke, v dodacom liste a skutočne dodaným tovarom, napríklad nezhody v druhu alebo množstve tovaru a/alebo v prípade, keď spolu s tovarom neobdrží správne vyplnený dodací list, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní písomne informovať Pivovar, resp. informovať ho emailom na adrese: matej.taborsky@asahibeer.sk.
3. Reklamáciu doručuje Partner Pivovaru na vlastné náklady. Partner pritom čo najpodrobnejšie popíše závady a ich prejavy, priloží dodací list a svoje kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo a email.
4. Pivovar nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy Partnera. Partner je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
5. Poškodený tovar Partner nie je povinný prevziať, pri prevzatí tovaru s poškodením je Partner povinný poškodenie obalu tovaru resp. tovaru zaznačiť do dokladu o prevzatí tovaru.
6. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Partner pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú Pivovarom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Partnerovi poskytnuté.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Pivovar informuje Partnera, že osobné údaje za účelom dodania tovaru spracúva na základe zmluvy tj objednávky Partnera v zmysle týchto Obchodných podmienok a je nevyhnutné pre účely plnenia podmienok lojalitného klubu (t.j. účel plnenia zmluvy). Partner má možnosť svoju účasť v lojalitnom klube ukončiť osobitným oznámením voči Pivovaru, v takomto prípade bude ukončené spracúvanie osobných údajov pre budúcnosť a ostane len v rozsahu nevyhnutnom pre uplatnenie nárokov z už poskytnutých plnení. K spracúvaniu osobných údajov dochádza v rozsahu: meno a priezvisko, adresa prevádzky (pracoviska), číslo telefónu a e-mailová adresa, dátum narodenia; na účely v zmysle Obchodných podmienok, ak je k tomu potrebná identifikácia Partnera (kontaktnej osoby) ako odberateľa, potvrdenia objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode, a podľa osobitnej voľby – udelenie súhlasu za účelom informovania o ponuke tovarov, akcií a služieb.
2. Prevádzkovateľom je: Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO 31 648 479 a sprostredkovateľom max promotion, s.r.o., sídlo: Letná 8, Bratislava, PSČ: 831 03, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 68200/B.
3. V prípade, že k spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe súhlasu: t.j. zasielanie reklamných informácií – tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou.
4. Partner – dotknutá osoba v zmysle formulára je v súlade s § 15 ods. 1 ZoOÚ informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke http://www.lojalitnekluby.prazdroj.sk : Ochrana osobných údajov.
5. Poskytnutie informácií v súvislosti so spracovaním osobných údajov od 25.5.2018:
Predávajúci informuje kupujúceho, že za podmienok stanovených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej iba „Nariadenie“), má voči predávajúcemu:
a) právo na výmaz svojich osobných údajov;
b) právo na prístup ku svojim osobným údajom;
c) právo na to, aby predávajúci obmedzil spracovanie osobných údajov kupujúceho v prípade, že:
i. popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby predávajúci mohol presnosť osobných údajov overiť;
ii. spracovanie je protiprávne a kupujúci odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
iii. predávajúci už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale kupujúci ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
iv. kupujúci vzniesol námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi kupujúceho;
d) právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
e) právo poznať povahu automatizovaného spracovania osobných údajov v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania vykonávané úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práv a právom chránených záujmov kupujúceho;
f) právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní (viď vyššie), vrátane profilovania, ktoré má pre kupujúceho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka, ak sa toto rozhodnutie netýka plnenia zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim;
g) právo byť informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody kupujúceho. Takéto porušenie je predávajúci povinný Vám bez zbytočného odkladu oznámiť.
Za podmienok stanovených v Nariadení má kupujúci právo vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti, námietku proti profilovaniu a voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.
Kupujúci má taktiež právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Za účelom uplatnenia svojich práv môžete kontaktovať predávajúceho písomne na adrese jej sídla alebo na emailovej adrese LegalServices@asahibeer.cz. a/alebo na emailovej adrese personaldataprotection@eu.asahibeer.com.
Bližšie informácie k ochrane osobných údajov sú upravené vo „Všeobecných podmienkach používania týchto internetových stránok“ a v „Ochrana súkromia (Privacy policy)“.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia dňom 15.11.2018.
2. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Partnerovi v deň odoslania elektronickej objednávky.
3. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú podmienky lojalitného klubu a príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek spory vzniknuté medzi nimi riešiť prednostne zmierom.
4. Pivovar si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Obchodných podmienok je splnená umiestnením na tejto internetovej stránke.V Bratislave, dňa 15.11.2018
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.