Späť na úvodnú stránku
 1. Osobné údaje
 2. Prihláška
 3. Spracovanie os. údajov
 4. Súhlas s členstvom

Osobné údaje

pre registráciu do Klubu kľúčových zákazníkov

Prihláška

prihlásenie prevádzky do Klubu kľúčových zákazníkov

 1. Prehlasujem, že som sa v plnom rozsahu zoznámil(a) s podmienkami členstva v programe Klub kľúčových zákazníkov spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., sídlo: Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO:31 648 479, registrácia: Obchodný register Okresný súd Prešov, odd.: Sa, vl. č.: 10414/P (ďalej len ako „spoločnosť“) a bez výhrad s nimi súhlasím.
 2. Rešpektujem v plnom rozsahu pravidlá členstva, uvedené na prezentéri Klubu kľúčových zákazníkov, týkajúce sa môjho zaradenia (a ukončenia) do Klubu kľúčových zákazníkov v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok členstva.
 3. Beriem na vedomie, že akékoľvek benefity, plnenia a služby poskytované pravidlám stanovovaným spoločnosťou a tieto podliehajú zmenám, vrátane limitovanej ponuky čo do času alebo množstva plnenia.
 4. Program Klubu kľúčových zákazníkov spoločnosti je flexibilný a teda podmienky účasti alebo určitých plnení poskytovaných spoločnosťou sa môžu priebežne meniť na základe jednostranného rozhodnutia spoločnosti.
 5. Beriem na vedomie, že o zmenách budem vopred informovaný(á) zástupcom spoločnosti osobne alebo prostredníctvom ustanovených komunikačných kanálov (web stránky, e-mail atď.).
 6. Beriem na vedomie, že za účelom plnenia programu Klubu kľúčových zákazníkov (ďalej tiež len ako „program“) je nutné, aby spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., sídlo: Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO:31 648 479, registrácia: Obchodný register Okresný súd Prešov, odd.: Sa, vl. č.: 10414/P spracúvala osobné údaje kontaktnej osoby zákazníka uvedené vo formulári nižšie. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre poskytovanie plnení programu Klubu kľúčových zákazníkov a v prípade, že budú tieto osobné údaje odvolané bez náhrady, členstvo v programe bude ukončené pre nemožnosť plnenia. Zmeny v osobných údajoch a ohľadom kontaktnej osoby je možné realizovať na základe písomného oznámenia spoločnosti (na adresu: Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., oddelenie Customer Development, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na tatiana.baculikova@asahibeer.sk).
 7. Osobné údaje - dohovor pre obdobie do 31.12.2020: Zmluvné strany sa zaväzujú, že ak v súvislosti s realizáciou spolupráce prídu do styku s osobnými údajmi fyzických osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zmluvná strana bude v plnom rozsahu dodržiavať a aplikovať ustanovenia citovaného zákona, nakoľko takto sprístupnené osobné údaje fyzických osôb každá zmluvná strana spracováva v databáze zmluvných partnerov vo svojom elektronickom informačnom systéme výlučne za účelom prevádzkovania svojej obchodnej činnosti a v súvislosti realizáciou členstva v programe, a to i po skončení trvania programu. Spoločnosť týmto oznamuje a zákazník berie na vedomie, že v čase podpisu prihlášky má spoločnosť ustanovených sprostredkovateľov pre spracúvanie osobných údajov: v rámci EU: Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ: 45357366, U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, ČR a Enterprise Services Slovakia s.r.o., IČO: 35 785 306, Galvaniho 7, 820 02 Bratislava, SR, pričom dochádza k prenosu osobných údajov do krajín: Česká republika, Spolková republika Nemecko, Maďarsko a za účelom poskytnutia príslušných informačných technologických podporných služieb Dodávateľ využíva služby sprostredkovateľa mimo EU (do tzv. tretej krajiny): Hewlett-Packard Globalsoft Private Limited, HP Avenue, 39/40, Electronics City, Hosur Road, Bangalore 560100, India, pričom ide o nasledovné údaje zmluvných partnerov: meno zástupcu, adresa pracoviska, tel. číslo, e-mailová adresa, umiestnenie a krajina. Pre účely realizácie programu spoločnosť využíva ďalších sprostredkovateľov: MAX Promotion, s.r.o., Letná 8, Bratislava 831 03, IČO: 45 884 153. Sprostredkovateľov ustanovených následne spoločnosť uvedie na web stránke programu.
 8. Osobné údaje - dohovor pre obdobie od 27.2.2020: Na základe §78 ods. 3 z.č. 18/2018 Z.z. zákazník poskytne pre účely plnenia vernostného programu spoločnosti osobné údaje: (i) o osobe zákazníka – fyzickej osoby podnikateľa (avšak len v prípade, ak je to relevantné t.j. zákazník je živnostník) a (ii) zamestnancov zákazníka a tieto spoločnosť bude spracovávať pre potreby a realizáciu programu. Spoločnosť ohľadne povinnej informácie podľa čl. 13 ods. 1 a 2 GDPR odkazuje zákazníka na Privacy Policy /Smernica o ochrane súkromia, ktorá bude zverejnená na www.prazdroj.sk najneskôr dňa 27.2.2020. Zákazník sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti potrebnú súčinnosť, a v prípade, ak sa na spracovanie osobných údajov jeho zamestnancov vzťahuje GDPR a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákazník zabezpečuje náležité kroky na zabezpečenie toho, aby spoločnosť splnila svoje povinnosti vo vzťahu k fyzickým osobám podľa uvedených právnych predpisov. Pre tieto účely zákazník vyhlasuje, že dotknutým zamestnancom sú známe základné informácie definované v čl. 14 ods. 1 GDPR. Ďalej sa zákazník zaväzuje v mene spoločnosti oboznámiť zamestnancov s „Privacy Policy /Smernica o ochrane súkromia“, dostupnej na www.prazdroj.sk najneskôr 27.2.2020. Spoločnosť sa zároveň zaväzuje postupovať pri spracovaní osobných údajov tak, aby nedošlo k strate či zneužitiu dát a plniť si všetky svoje povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z GDPR. Spoločnosť sa zaväzuje použiť osobné údaje výlučne k vyššie uvedenému účelu, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak. Spoločnosť môže poskytnúť zákazníkovi osobné údaje zamestnancov spoločnosti, pre účely plnenia vernostného programu, na dobu trvania programu a nevyhnutne potrebný čas po jeho skončení (predpoklad max 10 rokov) v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa; v takomto prípade spoločnosť prehlasuje, že zamestnancom sú známe základné informácie definované v čl. 14 ods. 1 GDPR. Zákazník sa zaväzuje postupovať pri spracovaní osobných údajov tak, aby nedošlo k strate či zneužitiu dát a plniť si všetky svoje povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných právnych predpisov.
 9. Zákazník súhlasom s týmto prehlásením výslovne súhlasí so zasielaním informácií o akciách, benefitoch a iných obchodných informáciách vyplývajúcich z členstva v Klube kľúčových zákazníkov spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. prostredníctvom elektronickej pošty na kontakty nižšie uvedené.

Spracovanie osobných údajov

Stručná informácia o spracovaní údajov fyzických osôb v spoločnosti v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby

1. Kto je prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašim osobným údajom?

Prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašim osobným údajom je spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., IČO 31648479, so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš.

2. V akých situáciách budeme Vaše údaje spracovávať?

 1. Kedy spracovávame údaje s Vaším súhlasom?

  O udelenie súhlasu Vás požiadame, ak nie ste našim zákazníkom ani s Vami nemáme iný obdobný vzťah zodpovedajúci požiadavkám recitálu 47 Nariadenia GDPR a chcete od nás dostávať marketingové ponuky. O udelenie súhlasu Vás požiadame taktiež, ak máte záujem dostávať reklamu emailom alebo telefonicky.

 2. Kedy spracovávame údaje bez Vášho súhlasu?

  Bez Vášho súhlasu môžeme spracovávať Vaše osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a na nasledujúce účely:

  1. Právny titul: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť

   Účel:

   • realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie
   • vernostný program.
  2. Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa

   Účel:

   • pre vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Prevádzkovateľa;
   • Vo vybraných prípadoch posúdenia Vašej bonity a dôveryhodnosti;
   • Kamerový systém so záznamom za účelom ochrany majetku Prevádzkovateľa;
   • Identifikácia návštevníkov objektov Prevádzkovateľa z dôvodu ochrany majetku Prevádzkovateľa.
   • Priamy marketing smerovaný výhradne voči našim zákazníkom a osobám spĺňajúcim požiadavky podľa recitálu 47 Nariadenia GDPR spočívajúci v ponuke produktov a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom inak ako automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a emailom (t.j. napr. poštou).
  3. Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona

   Účel:

   • poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane uchovávania údajov na základe zákona.
   • vedenie účtovníctva.

3. Aké osobné údaje o vás spracovávame?

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • Vaše identifikačné a kontaktné údaje,
 • údaje o produktoch, ktoré ste si zakúpili, príp. o službách, ktoré nám poskytujete,
 • údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak),
 • platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej alebo dlžnej čiastke, číslo účtu a pod.),
 • iba vo vybraných prípadoch údaje o Vašej bonite a dôveryhodnosti.

4. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Vaše osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom na účely popísané v bode 2 tejto informácie pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:

 1. Údaje ste nám poskytli Vy, napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce
 2. Spracovávame tiež údaje získané z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií ako sú napr. obchodný register, živnostenský register, register úpadcov, kataster nehnuteľností, zoznamy dlžníkov sociálneho a zdravotného poistenia.

5. Kto je príjemcom osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • Ostatným spoločnostiam skupiny ASAHI,
 • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s Vami, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérskych alebo poštovných služieb,
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií SR a pod.);

6. Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup – môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov.
 • Právo na opravu – môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.
 • Právo na výmaz - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
  2. odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
  3. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
  4. Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
  5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
  6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracovania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  1. Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  3. Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  4. Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb
 • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlasu, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať
 • Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa
 • Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk

7. Je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľný alebo povinný?

O udelení Vášho súhlasu Vás požiadame, ak nie ste naším zákazníkom ani s Vami nemáme iný obdobný vzťah zodpovedajúci požiadavkám recitálu 47 Nariadenia GDPR a chcete od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je úplne dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu nie je podmienkou na získanie žiadneho produktu alebo služby našej spoločnosti alebo ktorejkoľvek zo spoločností skupiny ASAHI.

8. Je možné udelený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Súhlas udelený na marketingové účely a na zasielanie reklamy emailom môžete odvolať kedykoľvek.

9. Ako môžete súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete odvolať písomným vyjadrením zaslaným na adresu našej Spoločnosti.

10. Ako sa môžete brániť proti priamemu marketingu vykonávanom bez Vášho súhlasu?

Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti takému spracovaniu Vašich osobných údajov.

11. Ďalšie informácie v Privacy Policy

Ďalšie podrobné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v našej politike „Privacy Policy/Ochrana súkromia“ dostupnej najneskôr od 25.05.2018 na www.prazdroj.sk.

Súhlas s členstvom

Kliknutím na tlačítko nižšie vykonáte súhlas s údajmi a podmienkami zobrazenými v predchádzajúcich krokoch.

Bez Vášho súhlasu nie je možné pokračovať ďalej na web Klubu KZPP.

Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, alebo niektoré údaje nezodpovedajú skutočnosti, kontaktujte, prosím, svojho poradcu rozvoja obchodu.